آکادمی تهمتن

تیپ شخصتی (7 انیاگرام ) افراد تنوع طلب

تیپ 7 انیاگرام مشخصات

در این مقاله، تعریفی جامع تر از تیپ شخصیتی هفت انیاگرام و خصوصیات رفتاری آن ها ارائه می دهیم. انیاگرام علمی راحت و در دسترس برای شناسایی تیپ های شخصیتی افراد است. این علم شخصیت دقیق تر و نزدیک تر به افراد را برای ما روشن می کند و دارای کمترین خطا در معرفی شخصیت […]